Logo Vta Web N

Thư viện pháp luật

  1. Trang chủ
  2. Thư viện pháp luật
Số hiệuTên văn bảnNgày ban hànhcategories_hfilter
04/CT-BCT

Số hiệu: 04/CT-BCT Tên văn bản Về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, …

24/11/2021chi-thi chua-phan-loai thu-vien-phap-luat
05/2013/TTLT-BYT-BCT

Số hiệu: 05/2013/TTLT-BYT-BCT Tên văn bản Hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khoẻ trên bao bì thuốc lá Loại văn bản Thông …

24/11/2021thong-tu thu-vien-phap-luat
08/2018/NĐ-CP

Số hiệu: 08/2018/NĐ-CP Tên văn bản Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản …

24/11/2021nghi-dinh thu-vien-phap-luat
09/2012/QH13

Số hiệu: 09/2012/QH13 Tên văn bản Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá Loại văn bản Luật-Pháp Lệnh Cơ quan ban hành Quốc Hội …

24/11/2021luat-phap-lenh thu-vien-phap-luat
16/2012/QH13

Số hiệu: 16/2012/QH13 Tên văn bản Luật Quảng Cáo Loại văn bản Luật-Pháp Lệnh Cơ quan ban hành Quốc Hội Cộng Hoà Xã hội Chủ …

24/11/2021luat-phap-lenh thu-vien-phap-luat
19/2015/TT-BCT

Số hiệu: 19/2015/TT-BCT Tên văn bản Hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, …

24/11/2021thong-tu thu-vien-phap-luat
20/2020/TT-BCT

Số hiệu: 20/2020/TT-BCT Tên văn bản Quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia …

24/11/2021thong-tu thu-vien-phap-luat
23/2015/TT-BYT

Số hiệu: 23/2015/TT-BYT Tên văn bản Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu Loại văn bản Thông Tư Cơ …

24/11/2021thong-tu thu-vien-phap-luat
23/2021/TT-BCT

Số hiệu: 23/2021/TT-BCT Tên văn bản Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử …

24/11/2021chua-phan-loai thong-tu thu-vien-phap-luat
28/2019/TT-BCT

Số hiệu: 28/2019/TT-BCT Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của …

24/11/2021thong-tu thu-vien-phap-luat
30/CT-TTg

Số hiệu: 30/CT-TTg Tên văn bản Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lâụ thuốc lá Loại văn bản Chỉ Thị Cơ …

24/11/2021chi-thi thu-vien-phap-luat
36/2005/QH11

Số hiệu: 36/2005/QH11 Tên văn bản Luật Thương Mại Loại văn bản Luật-Pháp Lệnh Cơ quan ban hành Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội …

24/11/2021luat-phap-lenh thu-vien-phap-luat
37/2013/TT-BCT

Số hiệu: 37/2013/TT-BCT Tên văn bản Quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà Loại văn bản Thông Tư Cơ quan ban hành Bộ …

24/11/2021thong-tu thu-vien-phap-luat
38/2021/NĐ-CP

Số hiệu: 38/2021/NĐ-CP Tên văn bản Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo Loại văn bản …

24/11/2021nghi-dinh thu-vien-phap-luat
43/2020/TT-BCT

Số hiệu: 43/2020/TT-BCT Tên văn bản Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 Loại văn bản …

24/11/2021thong-tu thu-vien-phap-luat
45/2014/TT-BTC

Số hiệu: 45/2014/TT-BCT Tên văn bản Hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ …

24/11/2021thong-tu thu-vien-phap-luat
49/2015/TT-BYT

Số hiệu: 49/2015/TT-BYT Tên văn bản Quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá Loại …

24/11/2021chua-phan-loai thong-tu thu-vien-phap-luat
53/2020/TT-BCT

Số hiệu: 53/2020/TT-BCT Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của …

24/11/2021chua-phan-loai thong-tu thu-vien-phap-luat
57/2018/TT-BCT

Số hiệu: 57/2018/TT-BCT Tên văn bản Quy định chi tiết một số điều của các nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá Loại …

24/11/2021chua-phan-loai thong-tu thu-vien-phap-luat
67/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 67/2013/NĐ-CP Tên văn bản Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc …

24/11/2021chua-phan-loai nghi-dinh thu-vien-phap-luat
70-QĐ-BTC

Số hiệu: 70-QĐ-BTC Tên văn bản Về giá bán tối thiểu sảm phẩm thuốc lá điếu Loại văn bản Quyết Định Cơ quan ban hành …

24/11/2021chua-phan-loai thong-tu thu-vien-phap-luat
77/2013/NĐ-CP

Số hiệu: 77/2013/NĐ-CP Tên văn bản Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá bề một số biện pháp …

24/11/2021chua-phan-loai nghi-dinh thu-vien-phap-luat
81/2018/NĐ-CP

Số hiệu: 81/2018/NĐ-CP Tên văn bản Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Loại văn bản Nghị định …

24/11/2021chua-phan-loai nghi-dinh thu-vien-phap-luat
98/2020/NĐ-CP

Tên văn bản: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và …

24/11/2021chua-phan-loai nghi-dinh thu-vien-phap-luat
106/2017/NĐ-CP

Số hiệu : 117/2020/NĐ-CP Tên văn bản: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 …

24/11/2021chua-phan-loai nghi-dinh thu-vien-phap-luat
34/2005/LPQT

Số hiệu : 34/2005/LPQT Tên văn bản: Công ước khung về kiểm soát thuốc lá Loại văn bản: Nghị định Cơ quan ban hành: WHO …

24/11/2021chi-thi luat-phap-lenh nghi-dinh thong-tu thu-vien-phap-luat vbpl-phong-chong-tham-nhung
06/2017/TT-BKHĐT

Thông tin đang cập nhật…

08/07/2020chi-thi luat-phap-lenh nghi-dinh thong-tu thu-vien-phap-luat vbpl-phong-chong-tham-nhung
07/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tin đang cập …

08/07/2020chi-thi luat-phap-lenh nghi-dinh thong-tu thu-vien-phap-luat
22/2018/NĐ-CP

Thông tin đang cập …

08/07/2020chi-thi luat-phap-lenh nghi-dinh thong-tu thu-vien-phap-luat
40/2018/TT-BTC

Thông tin đang cập …

08/07/2020chi-thi luat-phap-lenh nghi-dinh thong-tu thu-vien-phap-luat
41/2018/TT-BTC

Thông tin đang cập …

08/07/2020chi-thi luat-phap-lenh nghi-dinh thong-tu thu-vien-phap-luat
06/VBHN-VPQH

Thông tin đang cập …

08/07/2020chi-thi luat-phap-lenh nghi-dinh thong-tu thu-vien-phap-luat
59/2018/TT-BTC

Thông tin đang cập …

08/07/2020chi-thi luat-phap-lenh nghi-dinh thong-tu thu-vien-phap-luat
32/2018/NĐ-CP

Thông tin đang cập …

08/07/2020chi-thi luat-phap-lenh nghi-dinh thong-tu thu-vien-phap-luat
119/2018/NĐ-CP

Thông tin đang cập …

08/07/2020chi-thi luat-phap-lenh nghi-dinh thong-tu thu-vien-phap-luat
121/2018/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tiền lương

13/09/2018chi-thi luat-phap-lenh nghi-dinh thong-tu thu-vien-phap-luat vbpl-phong-chong-tham-nhung
Menu